Yozgat

Yozgat'ı hisset

Çamlık Milli Parkı

Yozgat Çamlığı Milli Markı, ülkemizin sahip olduğu zengin tabii ve kültürel kaynak değerlerini korumak, gelecek nesillere milli bir miras bırakmak maksadıyla 1958 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilmiş ilk milli parkımızdır. Yozgat İl Merkezi’nin güneyinde, sahip olduğu karaçam türü ile öne çıkan ve Türkiye’nin ilk Milli Parkı unvanına sahip orman alanıdır.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Kafkas Çamı denilen 400-500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmakta ve bu çam türü Türkiye’de sadece Yozgat Çamlığı’nda bulunmaktadır. Ayrıca alanın sahip olduğu birçok bitki türü içinde çeşitli endemik türlerde bulunmaktadır. Milli Parkta yine Orta Anadolu’nun mevcut bilinen hayvan türlerinin yanında, Amerika’ya has Altın Kartal türünün de varlığı bilinmektedir.

Milli parkın ana kaynak değerini, İç Anadolu steplerinde yaşamış doğal yaşlı ormanların son kalıntıları olan Karaçam Ormanları, bitki örtüsü, topografik yapısı, yaban hayatı potansiyeli, manzara güzellikleri, zengin rekreasyon kaynakları, kış turizmi olanakları ve bol oksijen kaynağı kliması ile doğa harikası bir yerdir. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 300 yıl öncesine kadar Yozgat çevresinde görülen bakir ormanlarından günümüze sadece milli park içerisindeki karaçam ormanı kalmıştır. Doğal orman ekosistemini Pinus nigra subsp. Pallasiana (karaçam) ve Quercus pubescens (meşe) oluşturmaktadır. Milli Park içerisinde doğal yayılışını gerçekleştiren karaçam ormanı İç Anadolu’daki karaçam ormanlarının kalıntılarıdır. 1400 metrede başlayan ormanlık alan, 1600 metreye kadar çıkmaktadır.

Milli park alanında karaçamın yanı sıra odunsu bitki olarak meşe, ardıç ve ağaçlandırma yoluyla getirilmiş sarıçam türleri de bulunmaktadır.

Çapanoğlu Camii

Çapanoğlu (Büyük) Camii Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biridir. Yozgat İstanbulluoğlu mahallesinde olan yapı iki ayrı tarihte inşa edilen iç ve dış cami bölümlerinden oluşmaktadır. İç cami, Çapanoğlu Ahmet Paşa’nın büyük oğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında; dış cami ise kardeşi Süleyman bey tarafından 1795 yılında yaptırılmıştır. Şehrin her yerinden görülebilen cami, ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri ile Yozgat’ın sembol yapılarından biridir.

Beyaz kesme taştan yapılan iç cami, dıştan kırık saçaklarla dört kata bölünerek kademeleşme oluşturulmuş, kubbe kasnağındaki konsollarla da dikkat çekmektedir. İki yapının birleştiği batı cephede de ince zarif minare görülmektedir. Dış cami, açık kahverengi bordo kesme taştan inşa edilmiştir. Birçok özelliği farklı olsa da bu iki yapı birbiriyle oldukça uyumludur.

Cami, ardı ardına sıralanan mekânlarıyla dikkat çekmektedir. İç cami, 1779 yılında, tek kubbeli, üç bölmeli ve iki katlı mahfil, dışarıda da üç bölmeli revak biçiminde yapılmıştır. 1794 yılında bu kısmın önüne, yine üç bölmeli, geniş bir mekân olan “dış cami” eklenmiştir. Fakat ek mekânın büyüklüğü, buranın ikinci bir harem gibi görünmesini sağlamıştır. Dış caminin de önüne daha sonra küçük bir giriş revakı ilave edilmiştir.

Caminin dört tarafı avlu duvarıyla çevrilidir. Avlunun doğu ve batı tarafında bulunan kemerli abidevi kapılara, 1964 yılında, kuzey tarafından üçüncü bir kapı açılmıştır.

Camide yoğun olarak kalem işi süslemeler görülmektedir. İç ve dış caminin harim duvarları, üst duvarları, kemer kavsi ve karınlarında mermer taklidi boyamalar yer almaktadır. Dış caminin ana kubbe içinde ve iç cami kubbesi ve pandantiflerinde kıvrık dallar, yapraklar, çiçek ve meyve tasvirleriyle yapılan süslemeler dikkat çekicidir. Dış camiden asıl harime girişteki yapının ilk taç kapısı, zengin ve görkemli bir kompozisyon oluşturmuştur. Akantus yaprakları, C ve S kıvrımları, deniz kabuğu motifleri mihrap çevresini taçlandırmaktadır. Minber ise renkli damarlı mermerlerden, barok motiflerinin de yer aldığı çeşitli şekillerle bir mücevher gibi süslenmiştir.

 

Yozgat Lisesi

Lise Binası bodrum kat hariç iki katlıdır. Yapı malzemesi olarak kesme sarı taş kullanılmıştır. Binaya giriş Güney cepheden sağlanmış olup, giriş kapısı üzeri cumbalıdır. Giriş kapısı üzerinde mermer taş üzerine yazılmış altı satırlık kitabesi mevcuttur.Kitabesi silindiğinden okunamamaktadır. Ancak kaynaklarda Binanın H.1311/ M.1895 - 1896 tarihlerinde yapıldığı belirtilmektedir. Çıkmalarda ön cephelerde dörder, yan cephelerde dörder adet olmak üzere sekiz adet kemerli demir şebekeli pencereler mevcuttur. Cumbada, iki yan cephede birer adet, cumba cephesinde iki adet olmak üzere dört adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere mevcuttur. Cumbanın cephesindeki pencerelerin kilit taşlarında sütun başına benzeyen süsleme elemanları vardır. Birinci kat pencereleri demir şebekelidir. Giriş kapısı silme taş çerçeveli, yuvarlak kemerli olup kapı kanatları ahşaptır. Kapı üzerinde yarım daire şeklinde silme taş çerçeveli bir pencere vardır. Kuzey cephede boydan boya ikinci katta üç çıkma mevcut olup bunlardan ortadaki yarımay şeklindedir. Çıkmalardan kenardakine yuvarlak kemerli taş çerçeveli üçer pencere dairevi çıkmada yuvarlak kemerli üç pencere vardır. Kenar çıkmaları ile orta çıkma arasındaki boşluklarda üçer adet yuvarlak kemerli taş çerçeveli üçer pencere dairevi çıkmada yuvarlak kemerli üç pencere vardır. Kuzey cephede boydan boya ikinci katta üç çıkma mevcut olup bunlardan ortadaki yarımay şeklindedir. Batı cephede, yanlardan çıkma mevcut olup çıkmalardan birinde baca kısmı vardır. Batı cephesinde yuvarlak kemerli taş çerçeveli ikinci bir giriş kapısı mevcut olup birinci katta sekiz adet pencere vardır. Ayrıca bu cephede bodrum kat girişi yer almaktadır. Doğu cephede iki çıkma mevcut olup yine bir giriş kapısı vardır. Çatısı kiremit örtülüdür.

 

Cumhuriyet Mektebi

İl merkezinde , Ankara –Sivas ana asfaltının sağ yanında genişçe bir alana malik arsa üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık olarak 16 ya da 20x7 m. ebadında olup dikdörtgen planlıdır. Atatürk dönemi mimar Kemal üslubu olarak nitelendirilen bir üslüp mahsulu olduğu söylenmektedir. 1927 yılında Vali Ali Rıza Bey tarafından yaptırıldığı, müteahhit Şükrü Adavallı ile Nihat Çapan’ın emeklerinin geçtiği , 29.10.1930 tarihinde öğretime açıldığı edinilen bilgiler arasındadır. Zemin kattan itibaren harçtan kalın sıva ile sıvanmış üzeri sarı boya ile boyanmış , birbirine paralel iri kesme taşlar görünümünü verir derz edilmiştir.Yapının tamamının köfeki taşını andırır sarımtrak ve işlemeye müsait kesme taşlardan yapıldığını bilinmektedir.

 

Çapanoğlu Çifte (Çarşı) Hamamı

İlimiz, Merkezde bulunan Hamam Çapanoğlu Camiinin güneydoğusunda ona 100 mt. uzaklıktadır. Kitabesi yoktur. Yapı vakfiyesine göre tarihlendirilir. Erkekler kısmı Kapucubaşı Çapanoğlu Mustafa Bey’in vakfiye tarihi H. 1 muharrem 1195 M. 28 aralık 1978’den sonra, kadınlar kısmı Kapucubaşı Çapanoğlu Süleyman Bey tarafından H.1208 M. 1793’te yapılmıştır.

Süleyman Bey’in vakfiyesinde geçen birinci (Eski Hamam) erkekler kısmı, ikinci hamam da kadınlar kısmı (hareme mahsus = kadınlar hamamı) olmalıdır. Hamamların ”L” şeklinde birleşmesi, külhanlarının ayrı olması ve halkın söylediğine göre iki ayrı tarihte yapıldığı anlaşılır. Yine vakfiye yerini tarif ederek Eski Hamam demesi bu hamamın daha önce, büyük olasılıkla da Mustafa Bey’in vakfiye tanzim tarihinden sonra yapıldığını gösterir. Ayrıca erkekler hamamının zemininden daha aşağıda olması da onun daha eski olduğunu gösterir.

Erkekler ve kadınlar kısmından oluşan hamamın erkekler kısmı büyük, kadınlar kısmı küçüktür. Her iki yapı birbirine ‘L’ şeklinde birleşmiştir. Doğu ve kuzey tarafı dükkanlarla çevrilmiştir. Erkekler kısmı güney - kuzey doğrultusunda, Kadınlar kısmı doğu – batı doğrultusunda uzanır.

Erkekler kısmının duvarları gri renkli moloz taştan, kadınlar kısmının duvarları ise moloz taştan yapılmıştır. Plan bakımından Haçvari Dört Eyvanlı ve Köşe Hücreli plan tipine girer. Hamam başlıca soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, havlat ve su deposu bölümlerinden oluşur.

 

Hayri İnal Konağı

Konak bodrum kat hariç iki katlıdır. Bodrum taş, alt ve üst kat ahşap çerçeveler arası helik taş dolgu olarak inşa edilmiştir. Birinci ve ikinci kat yükseklikleri ve duvar köşeleri ahşap silmelidir. Bodrum kat pencereleri silme taş çerçeveli demir şebekelidir. Güney cephesi boydan boya çıkmalı olup ikinci kat ahşap balkonlu , balkon demir şebekeli ve korkulukludur. Balkon ağaç konsollar üzerine bindirilmiştir. Binaya giriş güney cepheden sağlanmış olup kapı ahşap ve çift kanatlıdır. Birinci kat pencereleri ahşap çerçeveli , dikdörtgen şekilli ve demir şebekelidir. İkinci kat balkon pencereleri birinci kat balkon pencerelerinin aynısıdır. Doğu cephesi boydan boya çıkmalıdır. Çatıda çıkmalar üzerinde çatı sundurmaları mevcuttur. Çatı alaturka kiremit döşelidir. Kuzey cephesi ikinci katta iki cumbalı olup cumbalar ahşap konsollar üzerine bindirilmiştir.  Cümle kapısı taş çerçeveli , yuvarlak kemerli olup kapı kanadı ahşaptır. Ahşap kapı üzerinde rozet motifleri vardır. Cümle kapısı abidevi bir durum arz etmektedir. Kapı üzerinde alaturka kiremit örtülüdür. Batı tarafında taş çerçeveli düz kemerli ahşap kanatlı bir giriş kısmı vardır. Ayrıca ahşap konsollar üzerine oturtulmuş cumba mevcuttur. Duvar yüzeyleri tatlı kireç sıvalıdır.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Search